Universitatea INSTITUTUL TEOLOGIC CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE "TIMOTHEUS" DIN BUCUREŞTI
Facultatea Teologie Pastorală
Departament  
Poziția în statul de funcții 12
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Limba greacă; Teologia Biblică a Noului Testament; Teologia Biblică a Vechiului Testament
Domeniu stiintific Teologie
Descriere post Lect.univ.poz.12
Atributiile/activitatile aferente Predare, seminar, îndrumare elaborare lucrări de licență, cercetare, activități de evaluare, participare la consilii și comisii.
Salariul minim de incadrare 1400 lei
Calendarul concursului  
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2016-11-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2016-12-09 2017-01-27
Data susținerii prelegerii 2017-02-14
Ora susținerii prelegerii 10:00:00
Locul susținerii prelegerii Institutul Teologic Crestin dupa Evanghelie Timotheus din Bucuresti - str. Episcopul Radu nr. 53-55, Bucuresti, sector 2
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2017-02-14 2017-02-14
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2017-02-15 2017-02-15
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2017-02-15 2017-02-22
Tematica probelor de concurs
Tematica si Bibliografia.pdf
Descrierea procedurii de concurs
Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice - RO.pdf 
Regulament concurs pentru ocuparea posturilor didactice ITT.pdf
Lista documente a)cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; b) acordul Senatului ITT; c) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; d) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic; e)lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic; f)fişa de verificare a îndeplinirii standardelor ITT de prezentare la concurs, completată şi semnată de către candidat. g) copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; h)rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; i)declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; j)în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, copia legalizată a atestatului de abilitare; k)copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; l)copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; m) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; n)maximum 10 publicaţii sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Institutul Teologic Crestin dupa Evanghelie Timotheus din Bucuresti - str. Episcopul Radu nr. 53-55 Bucuresti, sector 2
Comisie Comisie Lector2017-02-14 : Conf. univ. dr. Ieremia RUSU - președinte; Conf. univ. dr. Cristian CARAMAN - membru; Lect. univ. dr. Teodor DOBRIN - membru; Lect. univ. dr. Gheorghe DRAGOMAN - membru; Lect. univ. dr. Pavel CHIRIȚESCU - membru; Conf. univ. dr. dr. Ioan-Gheorghe ROTARU - membru supleant.
Engleza
Universitatea INSTITUTUL TEOLOGIC CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE "TIMOTHEUS" DIN BUCUREŞTI
Facultatea Teologie Pastorală
Departament  
Poziția în statul de funcții 12
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ  
Domeniu stiintific Teologie
Descriere post  
Atributiile/activitatile aferente  
Salariul minim de incadrare 1400 lei
Calendarul concursului  
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2016-11-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2016-12-09 2017-01-27
Data susținerii prelegerii 2017-02-14
Ora susținerii prelegerii 10:00:00
Locul susținerii prelegerii  
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2017-02-14 2017-02-14
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2017-02-15 2017-02-15
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2017-02-15 2017-02-22
Tematica probelor de concurs
Tematica si Bibliografia.pdf
Descrierea procedurii de concurs
Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice - RO.pdf 
Regulament concurs pentru ocuparea posturilor didactice ITT.pdf
Lista documente a)cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; b) acordul Senatului ITT; c) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; d) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic; e)lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic; f)fişa de verificare a îndeplinirii standardelor ITT de prezentare la concurs, completată şi semnată de către candidat. g) copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; h)rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; i)declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; j)în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, copia legalizată a atestatului de abilitare; k)copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; l)copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; m) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; n)maximum 10 publicaţii sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Institutul Teologic Crestin dupa Evanghelie Timotheus din Bucuresti - str. Episcopul Radu nr. 53-55 Bucuresti, sector 2
Comisie Comisie Lector2017-02-14 : Conf. univ. dr. Ieremia RUSU - președinte; Conf. univ. dr. Cristian CARAMAN - membru; Lect. univ. dr. Teodor DOBRIN - membru; Lect. univ. dr. Gheorghe DRAGOMAN - membru; Lect. univ. dr. Pavel CHIRIȚESCU - membru; Conf. univ. dr. dr. Ioan-Gheorghe ROTARU - membru supleant.

Candidat: Dr. Daniel ISTRATE

Curriculum Vitae Dr. Daniel ISTRATE

 

 

Câștigător concurs: Dr. Daniel ISTRATE