Universitatea INSTITUTUL TEOLOGIC CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE "TIMOTHEUS" DIN BUCUREŞTI
Facultatea Teologie Pastorală
Departament  
Poziția în statul de funcții 12
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Limba Română contemporană; Limba Engleză; Practică Pedagogică
Domeniu stiintific Filologie
Descriere post Lect.univ.poz.12
Atributiile/activitatile aferente Predare, seminar, îndrumare elaborare lucrări de licență, cercetare, activități de evaluare, participare la consilii și comisii.
Salariul minim de incadrare 1200 lei
Calendarul concursului  
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-20 2015-07-13
Data susținerii prelegerii 2015-07-28
Ora susținerii prelegerii 11:00:00
Locul susținerii prelegerii Institutul Teologic Creștin după Evanghelie Timotheus, București, str. Episcopul Radu nr. 53-55, sector 2
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2015-07-28 2015-07-28
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-30 2015-07-30
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-30 2015-08-04
Tematica probelor de concurs Fisier atasat
Tematica si Bibliografia Concurs Lector Pozitia 12.pdf  
Descrierea procedurii de concurs Fisier atasat
Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice - RO.pdf  
Lista documente a)cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; b) acordul Senatului ITT; c) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; d) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic; e)lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic; f)fişa de verificare a îndeplinirii standardelor ITT de prezentare la concurs, completată şi semnată de către candidat. g) copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; h)rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; i)declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; j)în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, copia legalizată a atestatului de abilitare; k)copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; l)copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; m) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; n)maximum 10 publicaţii sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Institutul Teologic Creștin după Evanghelie Timotheus, București, Str. Episcopul Radu nr. 53-55, sector 2
 
Metodologie
Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice - RO.pdf  
Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice - EN.pdf  

Comisia de concurs pentru postul didactic de lector, poziția 12, Limba Română contemporană; Limba Engleză; Practică Pedagogică, cu următoarea componență:

ü  Prof. univ. dr. Marcel GHIȚĂ – Președinte

ü  Prof. univ. dr. Ion TOMA – Membru

ü  Conf. univ. dr. Ieremia RUSU – Membru

ü  Conf. univ. dr. Cristian CARAMAN – Membru

ü  Lect. univ. dr. Gheorghe DRAGOMAN – Membru

ü Lect. univ. dr. Pavel CHIRIȚESCU – Membru supleant.

Candidați: MUNTEANU Mirela-Beatris

Fisa de verificare si punctaj 

Lista articole publicate

Curriculum Vitae

Câștigătorul concursului: MUNTEANU Mirela-Beatris