Nume Candidat Curriculum Vitae  Fisa de verificare Publicatii
 Rusu Ieremia  CV RUSU Ieremia  Fisa de verificare cu punctaj RUSU Ieremia  Lista de lucrari RUSU Ieremia